• Meiyu Ke, Zhen Gao, Jianqing Chen, Yuting Qiu, Liangsheng Zhang and Xu Chen*(2018)Auxin controls circadian flower opening and closure in the waterlily,BMC in Plant Biology[全文] 2018-12-07
 • Wenna Shan#, Ying Zhou#, Huihui Liu and Xiaomin Yu* (#第一作者)(2018)Endophytic actinomycetes from tea plants (Camellia sinensis): Isolation, abundance, antimicrobial and plant growth-promoting activities,Biomed Research International [全文] 2018-12-07
 • Si Chen#, Jun Lin#, Huihui Liu, Zhihong Gong, Xiaxia Wang, Meihong Li, Asaph Aharoni, Zhenbiao Yang and Xiaomin Yu* (#第一作者)(2018)Insights into tissue-specific specialized metabolism in Tieguanyin tea cultivar by untargeted metabolomics,Molecules[全文] 2018-12-07
 • Xu, M., Qi, S., Chen, F., Zhang, L., Wu, S.*(2018)Loss or duplication of key regulatory genes coincides with environmental adaptation of stomatal complex in Nymphaea colorata and Kalanchoe laxiflora,Horticulture Research[全文] 2018-12-07
 • Zhong, F., Wang, S., Roan, S., Lin, B., Chen, I., Lin, Y., Pang, J., Wu, S.*(2018)Characterization of nitrate assimilation in Lactuca sativa L. under different nitrogen sources,Plant Growth Regulation[全文] 2018-12-07
 • Pengxue Li4, Qiaozhi Yu4, Xu Gu, Chunmiao Xu, Shilian Qi, Hong Wang, Fenglin Zhong, Tobias I. Baskin, Abidur Rahman, Shuang Wu5,(2018)Construction of a Functional Casparian Strip in Non-endodermal Lineages Is Orchestrated by Two Parallel Signaling Sy[全文] 2018-12-07
 • Chen W, Gong PP, Guo JZ, Li H, Li RZ, Xing WM , Yang ZB, Guan YF*(2018)Glycolysis regulates pollen tube polarity via Rho GTPase signaling.,PLoS Genetics[全文] 2018-12-07
 • Si Chen, Meihong Li, Gongyu Zheng , Tingting Wang, Jun Lin, Shanshan Wang, Xiaxia Wang, Qianlin Chao, Shixian Cao, Zhenbiao Yang and Xiaomin Yu*(2017),Metabolite Profiling of 14 Wuyi Rock Tea Cultivars Using UPLC-QTOF MS and UPLC-QqQ MS Combined [全文] 2018-05-31
 • Qing Zhang, Muchen Cai, Xiaomin Yu, Lishan Wang, Chunfang Guo, Ray Ming and Jisen Zhang.(2017)Transcriptome dynamics of Camellia sinensis in response to continuous salinity and drought stress,Tree Genetics & Genomes[全文] 2017-12-20
 • Nan Luo 1,2, An Yan2, Gang Liu2, Jingzhe Guo1,2, Duoyan Rong2, Masahiro M. Kanaoka3, Zhen Xiao2,4,Guanshui Xu5, Tetsuya Higashiyama3,6, Xinping Cui2,4 & Zhenbiao Yang1,2(2017)Exocytosis-coordinated mechanisms for tip growth underlie pollen tube growt[全文] 2017-12-19
 • Yin, D (Yin, Di)[ 1 ] ; Xu, GW (Xu, Gangwei)[ 1 ] ; Wang, MY (Wang, Mengyuan)[ 1 ] ; Shen, MW (Shen, Mingwu)[ 1 ] ; Xu, TG (Xu, Tiegang)[ 2 ] ; Zhu, XY (Zhu, Xiaoyue)[ 1,3 ] ; Shi, XY (Shi, Xiangyang)[ 1 ](2017)Effective cell trapping using PDMS micr[全文] 2017-12-13
 • Wenguo Cai, Xiaojuan Li, Yanlin Liu, Yaowei Wang, Yue Zhou, Tongda Xu & Yan Xiong(2017)COP1 Integrates Light Signals to ROP2 for Cell Cycle Activation,Plant Signaling & Behavior[全文] 2017-12-12
 • Xiaojuan Lia,b,1, Wenguo Caic,1, Yanlin Liua,b,1, Hui Lia, Liwen Fua, Zengyu Liuc, Lin Xud, Hongtao Liud, Tongda Xua,2, and Yan Xionga,2(2017)Differential TOR activation and cell proliferation in Arabidopsis root and shoot apexes,Proc Natl Acad Sci U[全文] 2017-12-08
 • Liu, Y., Xu, M., Liang, N., Zheng, Y., Yu, Q., Wu, S.*(2017)Symplastic communication spatially directs local auxin biosynthesis to maintain root stem cell niche in Arabidopsis. 2017, 114 (15) : 4005-4010,Proc Natl Acad Sci U S A[全文] 2017-12-06