• Li, M., Wang, MX., Lin QY., Wang, MY., Niu, XF., Xu, MZ., Qin, YX., Liao, XY., Wu, S.*(2022)Symplastic communication in the root cap directs auxin distribution to modulate root development, Journal of Integrative Plant Biology[全文] 2022-02-28
 • Lin, W., Zhou, X., Tang, W., Takahashi, K., Pan, X., Yang, Z., et al.(2021)TMK based cell surface auxin signaling activates cell wall acidification, Nature[全文] 2021-10-31
 • Lin Lin, Weiwei Cai, Quanming Xu, Zhenghua Du, Mingjie Chen(2019)Establish a system for new gene discovery and functional characterization of full-length enriched cDNAs of Camellia sinensis,International Journal of Molecular Science[全文] 2021-07-20
 • Dingquan Huang, Yanbiao Sun, Zhiming Ma, Meiyu Ke, Yong Cui and Xu Chen etc(2019) PNAS Salicylic acid-mediated plasmodesmal closure via Remorin-dependent lipid organization[全文] 2019-10-15
 • Chang J1, Xu Z1, Li M1, Yang M1, Qin H1, Yang J1, Wu S1(2019)PLoS Genet Spatiotemporal cytoskeleton organizations determine morphogenesis of multicellular trichomes in tomato.[全文] 2019-10-15
 • Rongfeng Huang, Rui Zheng, Jun He, Zimin Zhou, Jiacheng Wang, Yan Xiong, and Tongda Xu(2019) PNAS Noncanonical auxin signaling regulates cell division pattern during lateral root development[全文] 2019-10-15
 • Mengyan Bai Juehui Yuan Huaqin Kuang Pingping Gong Suning Li Zhihui Zhang Bo Liu Jiafeng Sun Maoxiang Yang Lan Yang Dong Wang Shikui Song Yuefeng Guan(2019)Generation of a Multiplex Mutagenesis Population via Pooled CRISPR‐Cas9 in Soybean[全文] 2019-08-29
 • JieWanga1,PengfeiZhoua1,XiaoleiShib1,NaYanga,LongYanb,QingsongZhaob,ChunyanYangb,YuefengGuanc(2019)Primary metabolite contents are correlated with seed protein and oil traits in near-isogenic lines of soybean[全文] 2019-08-20
 • Iwai Ohbayashi, Shaobai Huang, Hidehiro Fukaki, Xiaomin Song, Song Sun, Miyo Terao Morita, Masao Tasaka, A. Harvey Millar, Masahiko Furutani(2019)Mitochondrial pyruvate dehydrogenase contributes to auxin-regulated organ development[全文] 2019-08-20
 • Min Cao, Rong Chen, Pan Li, Yongqiang Yu, Rui Zheng,Danfeng Ge, Yue Zhou, Yangtao Gu, Zlata Pavlovičová, Heng Zhang, Renyi Liu, Jiří Friml, Jun He, Tongda Xu(2019)TMK1-mediated transcriptional auxin signaling interprets auxin gradient for differentia[全文] 2019-08-20
 • Ruizi Li Zhimin Qiu Xiaoguo Wang Pingping Gong Qinzhen Xu Qing‐bo Yu Yuefeng Guan (2019)Pooled CRISPR/Cas9 reveals redundant roles of plastidial phosphoglycerate kinases in carbon fixation and metabolism[全文] 2019-08-20
 • Qiong Wang, Yuying Li, Kazuya Ishikawa, Ken-ichi Kosami, Kazumi Uno, Shingo Nagawa, Li Tan, Jiamu Du, Ko Shimamoto, and Yoji Kawano(2018)Resistance protein Pit interacts with the GEF OsSPK1 to activate OsRac1 and trigger rice immunity,Proc Natl Acad [全文] 2018-12-07
 • Wenjie Yue, Weijiang Sun, R. Shyama Prasad Rao, Naixing Ye, Zhenbiao Yang, Mingjie Chen(2018)Non-targeted metabolomics reveals distinct chemical compositions among different grades of Bai Mudan white tea,Food Chemistry[全文] 2018-12-07
 • Xiaofang Zhu1,2,3, Yi Zhang3, Zhenghua Du3, Xiaobing Chen3, Xin Zhou3, Xiangrui Kong2, Weijiang Sun4, Zijian Chen5, Changsong Chen2 & Mingjie Chen3(2018)Tender leaf and fully-expanded leaf exhibited distinct cuticle structure and wax lipid compositio[全文] 2018-12-07