Xiaofang Zhu1,2,3, Yi Zhang3, Zhenghua Du3, Xiaobing Chen3, Xin Zhou3, Xiangrui Kong2, Weijiang Sun4, Zijian Chen5, Changsong Chen2 & Mingjie Chen3(2018)Tender leaf and fully-expanded leaf exhibited distinct cuticle structure and wax lipid compositio

发布者:周君玲发布时间:2018-12-07浏览次数:65